Język polski GC 2b

20-24.04.2020r. Język polski – wskazówki do pracy dla klasy 2b – Gabriela Czogała

Klasa  2b

Tematy  na cały tydzień

  1. Zatopion w szum, krzak dzikiej róży… Symbolizm w poezji młodopolskiej.
  2. O szyby deszcz dzwoni… Sposoby tworzenia nastroju w wierszu młodopolskim i współczesnym (temat dwugodzinny)

Zaczynamy – zgodnie z planem-omawiać ,,Wesele” S.  Wyspiańskiego.

  1. Geneza ,,Wesela” S. Wyspiańskiego (temat dwugodzinny)..

Polecenia do tematu 1

wyjaśnijcie pisemnie pojęcie symbolizmu: podręcznik str.94

– napiszcie, czym jest symbol ( str.94,95)

– wykonajcie pisemnie polec.3,4 ze str.97

Polecenia i notatki do tematu 2(temat dwugodzinny)

zapoznajcie się  z notą biograficzną poświęconą autorowi (podręcznik, s. 112), zwracając uwagę na ewolucję twórczości poety (dekadentyzm / nietzscheanizm / franciszkanizm → klasycyzm → nowatorstwo formalne w kontekście uniwersalnych idei humanistycznych – L.Staff  „poetą czterech epok”

Krótka notatka jako wprowadzenie do lekcji.

Pejzaż mentalny stanowi jeden z zasadniczych sposobów mówienia o uczuciach w literaturze modernistycznej. Opis krajobrazu staje się w utworze ekwiwalentem nastroju, emocji czy ukrytych w podświadomości myśli. Pisarze przełomu XIX i XX wieku ze szczególnym upodobaniem posługiwali się obrazami lasu, parku, łąki, pola czy rozmaitych typów zbiorników wodnych, aby wyrazić uczucia. Pejzaż w ujęciu takim ma zasugerować „aurę nastrojową”, ma być swoistym równoważnikiem tego, co ukryte we wnętrzu człowieka.

– odczytajcie wiersz  Staffa ( str.112)w kontekście poetyki impresjonistycznej. Po zapoznaniu się z tekstem  uzupełnijcie notatkę dot. cech  impresjonizmu w wierszu Staffa:

  • barwność widzenia : przykłady z tekstu…………………
  • podmiotowość : …………………………………………
  • muzyczność : instrumentacja głoskowa, …………………………………..

 

-wykonajcie  pisemnie polecenia: 1,2,3,4,5 str.113

–  zad. domowe: polec.1 ze str.43

Polecenia do tematu 3 (temat dwugodzinny)

–  przeczytaj wprowadzenie do lekcji  str.116 ,,Wyspiański-artysta wszechstronny”

–  przeczytaj i napisz krótką biografię Wyspiańskiego korzystając z dowolnego źródła. Wyróżnij w niej różne  dziedziny działalności artysty.

–  napisz, jaka była geneza ,,Wesela” str.118,119

– aby scharakteryzować rodowód postaci utworu przeczytaj ,,Miniprzewodnik. Plotka o ,,Weselu” z podręcznika ze str.122. Wypisz bohaterów utworu oraz odpowiadające im postaci realistyczne ( autentyczne), np. Gospodarz- Włodzimierz Tetmajer. Krótko scharakteryzuj każdą  postać autentyczną. Notatka może mieć formę tabeli.

– przeczytaj didaskalia (,,Dekoracje”) do utworu i opisz wnętrze bronowickiej chaty

Klasa  3b