Język polski GC 2a

20-24.04.2020r. Język polski – wskazówki do pracy dla klasy 2a – Gabriela Czogała

Klasa 2a ( poziom rozszerzony)

Tematy  na cały tydzień

  1. Brzydota w poezji i sztuce( temat dwugodzinny)
  2. Pańskiego gniewu dzień. Ekspresjonizm w poezji i malarstwie (temat dwugodzinny)

 

Polecenia /notatki do tematu 1 ( temat dwugodzinny)

Notatka do lekcji.

1.Wprowadzenie –  przedstawienie postaci Ch.  Baudelaire’a  oraz omówienie przełomowego znaczenia jego twórczości literackiej na tle europejskim

– uważany za „prekursora poezji symbolicznej” (ale i „ostatniego romantyka”, „patrona modernistów”)

– w latach 40. XIX w. zbliża się do artystów, którzy przez krytykę uznawani są za prekursorów sztuki awangardowej (np.: G. Courbet, G. Flaubert i in.),

– poète maudit ‘poeta przeklęty’ (kontrowersyjne zachowanie prowokujące opinię publiczną, np.: konflikt z rodziną, rozpusta, narkotyki, alkoholizm, prowokacyjność dzieł literackich doprowadziły w konsekwencji do procesów sądowych), – zbiór ,,Kwiaty zła” kształtował się w latach 40. XIX w. (1. wydanie w 1857 r., 1. wydanie w Polsce – 1894r.)

– ostentacyjne zerwanie z romantycznym stylem pisania (obsesyjne tematy twórczości Baudelaire’a to: spleen, śmierć, wino, rozmaite aspekty miłości, obrazki paryskie),

–,, Kwiaty zła” zostały uznane za „biblię” dekadentyzmu (Baudelaire jasno sformułował program negacji postępu, wyraził niewiarę w siebie, romantyczne mal du siècle)

  1. Interpretacja tytułu zbiorku poezji: tytuł zderza ze sobą dwie sprzeczności: „kwiaty” ewokują takie wartości jak piękno, delikatność; „zło” przywołuje wartości odmienne.
  2. Określenie problematyki utworu , sytuacji lirycznej oraz charakterystyka adresatki wiersza:

-tematyka miłosna / erotyk – refleksja egzystencjalna nad marnością ludzkiego losu;

– czas: upalny letni poranek;  przestrzeń: polna ścieżka; sytuacja: spacer zakochanych, obserwacja rozkładającego się ciała kobiety

– ukazanie kobiety jako formy doskonałej pod względem cielesnym (królowa wdzięków), nagromadzenie metafor idealizujących kobietę (np.: gwiazda, słońce, anioł, królowa), słownictwo podkreślające wyjątkowość kobiety (por. epitet jedyna)  –  kategoria piękna

– słownictwo z zakresu fizjologii / opisujące różne stadia rozpadu materii biologicznej;  słownictwo negatywnie nacechowane pod względem emocjonalnym; epitety negatywnie wartościujące, słownictwo ukazujące rozmaite aspekty rozkładu (smród) – kategoria brzydoty, która zostaje ukazana jako coś fascynującego od strony estetycznej( np. ścierwo = dzieło Natury, padlina jako jedna z form istnienia dzieła Natury) ,szkielet przepysznej budowy, ,,brzęczała na tym zgniłym brzuchu much orkiestra ( ciało trupa jako scena), ,,wszystko się […] jak fala wznosiło ( rozkład ciała ludzkiego jako coś wzniosłego)

  1. Funkcje brzydoty w utworze:

– poetyka skandalu (brzydota jako element prowokacji artystycznej wymierzonej w gusta mieszczańskiego odbiorcy);

– brzydota jako jeden z elementów ludzkiej egzystencji;

– fascynacja brzydotą (tym, co zostało zmarginalizowane przez dotychczasową sztukę); zaś piękno jest zjawiskiem iluzorycznym, ulotnym, nietrwałym, tymczasowym i  podlega procesowi degradacji / jest skazane na zagładę)

Zadanie domowe: polec.1  str.101

Polecenia do tematu 2 (temat dwugodzinny)

– przeczytaj wprowadzenie do utworu str.136

– wyjaśnij pisemnie pojęcie ekspresjonizmu, wypisz jego cechy

– po przeczytaniu utworu -wykonaj pisemnie polecenia 1,2,5,8,10 str.140

– zobacz obraz E. Muncha ,,Krzyk”( podręcznik str.142) i wykonaj pisemnie poplec.1,2,3,4,5 ze str.143

 

Klasa 2a (poziom podstawowy)

Tematy na cały tydzień

  1. Polski my naród… Różne ujęcia sprawy narodowej w XIX i XX wieku „(temat dwugodzinny)

Zaczynamy – zgodnie z planem-omawiać ,,Wesele” S.  Wyspiańskiego.

  1. Geneza ,,Wesela” S. Wyspiańskiego (temat dwugodzinny)

Polecenia / notatki do tematu 1

1.Przywołanie utworów literackich pełniących funkcję hymnu narodowego.:  np. Bogurodzica (tu: średniowieczna modlitwa pełniąca funkcję hymnu dynastycznego Jagiellonów); Hymn do miłości ojczyzny, I. Krasicki (tu: nowoczesny model patriotyzmu definiujący wspólnotę jako zbiorowość zamieszkującą określony teren, posługującą się tym samym językiem; patriotyzm jako poświęcenie życia dla ojczyzny; J. Wybicki, Pieśń Legionów Polskich we Włoszech (tu: żołnierska piosenka oficjalnie uznana za hymn w 1926 r., definiowanie polskości jako wartości tożsamej ze wspólnotą ludzi czujących się Polakami)

  1. Rozumienie pojęcia polskości / atrybuty polskości w .,,Rocie” M. Konopnickiej

– atrybutami polskości są: ziemia, mowa, tradycje (piastowskie), religia,; „Polska” jako nazwa etniczna;

– polskość manifestuje się przez: wierność tradycji przodków określającej tożsamość narodową Polaków, stawienie czoła postępującej germanizacji, traktowanie codziennego życia jako walki z wrogiem, gotowość do poświęcenia życia w walce, dumę narodową / rodową, nieustępliwość w walce itd.

– Niemiec jako wróg (przeciwnik w walce), jako „obcy” zagrażający polskiej tradycji, historii

– Bóg jako siła stojąca po stronie Polaków w sporze z Niemcami.

 

Polecenia do tematu 2 (temat dwugodzinny)

–  przeczytaj wprowadzenie do lekcji  str.116 ,,Wyspiański-artysta wszechstronny”

–  przeczytaj i napisz krótką biografię Wyspiańskiego korzystając z dowolnego źródła. Wyróżnij w niej różne  dziedziny działalności artysty.

–  napisz, jaka była geneza ,,Wesela” str.118,119

– aby scharakteryzować rodowód postaci utworu przeczytaj ,,Miniprzewodnik. Plotka o ,,Weselu” z podręcznika ze str.122. Wypisz bohaterów utworu oraz odpowiadające im postaci realistyczne ( autentyczne), np. Gospodarz- Włodzimierz Tetmajer. Krótko scharakteryzuj każdą  postać autentyczną. Notatka może mieć formę tabeli.

– przeczytaj didaskalia (,,Dekoracje”) do utworu i opisz wnętrze bronowickiej chaty