Archiwum kategorii: MATERIAŁY, WSKAZÓWKI I POLECENIA DLA UCZNIÓW DO PRACY ZDALNEJ

Serce na dłoni, czyli poznaj postać Anny Dymnej

Serce na dłoni, czyli poznaj postać Anny Dymnej
To nie tylko aktorka filmowa, serialowa ale przede wszystkim człowiek o którym warto wiedzieć, pamiętać i z którego przede wszystkim warto brać przykład. Jest założycielką Fundacji Mimo Wszystko, która powstała w 2003r. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Głównym ich celem jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym intelektualnie.
Dzięki fundacji wybudowano i prowadzone są dwa ośrodki terapeutyczno-rehabilitacyjne: „Dolinę Słońca” w podkrakowskich Radwanowicach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w nadbałtyckim Lubiatowie. Zajmują się także wspieraniem leczenia, rehabilitacją oraz edukacją. Do tej pory pomogli ponad 30 000 osób chorym i niepełnosprawnym w całej Polsce. Funkcję prezesa fundacji Anna Dymna pełni społecznie.
Ideą, jaka od początku przyświeca ich działaniom, jest wyrównywanie szans pomiędzy osobami sprawnymi i tymi, które określa się jako niepełnosprawne – pragniemy usuwać bariery mentalne, jakie oddzielają ich dwa pozornie odrębne światy. Służą temu m.in. realizowane przez nas projekty: Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”, Festiwal Zaczarowanej Piosenki, „Akademia Odnalezionych Nadziei”, „Indeks Marzeń”, Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana” i kilka innych.
Poniżej znajdują się dwa linki. W pierwszym z nich znajdziecie nieco informacji na temat twórczości Anny Dymnej, natomiast drugi link przybliży Wam jej działalność.
https://www.filmweb.pl/person/Anna.Dymna
https://mimowszystko.org/anna-dymna/
Pedagog 🙂

Chemia KC

Biologia PP 1b  – opracuj notatkę do zeszytu

Na podstawie podręcznika (strony 116-121)  odpowiedz na poniższe punkty zamieszczone pod tematem

Materiał dodatkowy: https://pl.khanacademy.org/science/biology/energy-and-enzymes/enzyme-regulation/a/enzyme-regulation

Na temat:     REGULACJA AKTYWNOŚCI ENZYMÓW

  1. Co to są enzymy, aktywatory i inhibitory?
  2. Przykładowe aktywator i inhibitory
  3. Rodzaje inhibitorów (str 117)
  4. Wpływ czynników fizykochemicznych na działanie enzymów

 

A dla chętnych dodatkowo ten sam temat

Przedstaw w   prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint lub prezzi link lub załącznik ale dziś J

 

 prześlij na e-mail zwrotny:     chemikzeskalnej@gmil.com

 

Matematyka MM

Klasa 3c 

07.04.20  wtorek  matematyka (wspólna praca z aplikacji Discord odbyła się w poniedziałek 06.04.20 godzina 12.00)

Temat: Omówienie arkusza maturalnego CKE   (= sierpień 2017r.)

Wskazówki do realizacji tematu

1.   Omówienie zadań zamkniętych i otwartych.

2.   Rozwiązanie quizu wtorek 9.00 (funkcje trygonometryczne).

 Termin realizacji tematu 07.04.20.

08.04.20  środa  matematyka

Temat: praca nad arkuszem maturalnym – Nowa Era styczeń 2019.

Wskazówki do realizacji tematu

1.   W ramach pracy domowej rozwiązanie zadań z arkusza maturalnego.

 Termin realizacji tematu 15.04.20

Matematyka MM

Klasa 2b 

07.04.20 wtorek (wspólna praca w aplikacji Discord godzina 15.00).

Temat: Działania na wyrażeniach wymiernych (1h).

Wskazówki do realizacji tematu:

1.         Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z poprzednich lekcji.

2.         Wykonaj zadania 27, 28, 29, 30, 31- karta pracy ucznia (załączniki).

Termin realizacji 08.04.20 do godziny 9.45.

07.04.20 środa

Temat: Działania na wyrażeniach wymiernych (1h).

Wskazówki do realizacji tematu:

1.         Wykonaj zadania 32, 33, 38, 39, 40 – karta pracy ucznia (załączniki).

2.         Przygotuj się do quizu z wyrażeń wymiernych, który odbędzie się 16.04.20 o godzinie 10.00.

Termin realizacji 16.04.20 do godziny 9.45.

Historia DG

Klasa 3 c

Temat: Przemiany społeczno – kulturowe lat 60 i 70. 07.04.2020r.

1. Segregacja rasowa w USA.

Przeczytaj tekst podręcznika s.175- 176

Napisz kim był i o co walczył Martin Luther King.

Jakie były cele radykalnych ugrupowań afroamerykańskich.

2. Przemiany w Kościele.

Przeczytaj tekst podręcznika s. 176- 177

Wymień postanowienia Soboru Watykańskiego II 1962- 1965

3. Kontrkultura.

Zapoznaj się z infografiką na s. 178- 179 .

Wyjaśnij pojęcie kontrkultura, wyjaśnij pochodzenie i znaczenie słów „hipis” i „punk”

4. Ruchy emancypacyjne i feministyczne. s. 180

Wymień zmiany dotyczące pozycji społecznej kobiet na Zachodzie po II wojnie światowej.

5. Rewolta studencka. s.181- 183

Scharakteryzuj formy młodzieżowej kontestacji występujące w latach 60 i 70 XX wieku.

Historia DG

Klasa 1 a 

Temat: Miasto i wieś w średniowieczu. 07.04.2020r.

1. Nowe rozwiązania w rolnictwie:

a.) czynniki sprzyjające rozwojowi rolnictwa:  stopniowo ustały wszelkiego rodzaju najazdy, ustabilizowanie państw dzięki stabilności monarchii,  ocieplenie klimatu, przekształcenie wielkiej własności ziemskiej we własność senioralną dzięki immunitetom. b) przemiany w rolnictwie w XI –XII w.:  narzędzia drewniane zaczęto zastępować żelaznymi,  zaczęto stosować ciężki pług, dzięki któremu można było kontrolować głębokość orki i przewracać skiby ziemi,  upowszechniono stosowanie żelaznej brony,  kosy zastępowały sierpy,  powszechne stało się stosowanie żelaznej siekiery,  zastosowano chomąto –koń mógł ciągnąć wóz z większa prędkością i na większe odległości; zaczęto wykorzystywać konie do orki,  wprowadzono nowy system uprawy roli –trójpolówkę –wzrosła wydajność plonów.

2. Średniowieczna wieś.

Zapoznaj się z tekstem podręcznika na s.250 i wymień 2 typy wsi. Napisz jakie rozwiązania przyczyniały się do wzrostu poczucia równości i solidarności wśród mieszkańców wsi.

3. Miasto średniowieczne.

Zapoznaj się z infografiką na s. 252. Wymień elementy miasta, które miały zapewnić bezpieczeństwo jego mieszkańcom.

4. Społeczeństwo średniowiecznego miasta:

Patrycjusze

Pospólstwo

Plebs

Napisz, które grupy społeczne były pozbawione wpływu na sprawowanie władzy w mieście.

5. Rzemiosło.

W jakim celu były zakładane cechy?

Zapoznaj się z tabelą przedstawiającą wybrane dziedziny rzemiosła s.256.

 

Temat: Kościół w średniowieczu. 08.04.2020r.

1. Kościół bliższy wiernym.

Wyjaśnij pojęcie Biblia Pauperum.

2. Powstanie zakonu cystersów

a. zakon cysterski powstał w 1098 r. jako alternatywa dla zakonu benedyktyńskiego .

b. wprowadzenie surowej reguły

asceza

ubóstwo

skromny wystrój świątyń

praktykowanie pracy fizycznej ( propagowali nowinki techniczne związane z uprawą roli)

3. Średniowieczne herezje

Katarzy (Albigensi) zasady:

odrzucenie całej nauki Kościoła

walka z instytucją Kościoła

zasadniczym punktem doktryny religijnej nauka o dualizmie (istnienie dwóch równorzędnych sił – dobra i zła)

ogłoszenie przez Innocentego III krucjaty przeciw albigensom

4. Powstanie zakonów żebraczych

– najważniejszym obszarem działania miasta

– zakonnicy utrzymywali się z jałmużny

– prowadzili działalność duszpasterską

Franciszkanie

a. założycielem św. Franciszek z Asyżu

b. nadanie nazwy „Zakonu Braci Mniejszych” – 1209 r.

c. realizacja ideału życia w ubóstwie

Dominikanie Zakon Kaznodziejski

a. założycielem Dominik Guzmán (św. Dominik)

b. zatwierdzenie reguły zakonnej w 1216 r.

c. najważniejszym celem było zwalczanie herezji poprzez nauczanie

5. Upadek znaczenia papiestwa.

Wyjaśnij pojęcie „ niewola awiniońska papieży”

Napisz jakie były postanowienia Soboru w Konstancji 1414 – 1418.

 

Chemia KC

 

Klasa 1d  – chemia –  pp tylko dla chętnych to jest lekcja dodatkowa!!!

 

Temat: Objętość molowa gazów

Na podstawie niżej podanych opracowań rozwiąż zadania i wykonaj plecenia

Źródła: https://opracowania.pl/opracowania/chemia/prawa-gazowe,oid,2180

https://prezi.com/ncvllxhqzrwj/mol-masa-molowa-objetosc-molowa-czyli-stechiometria-dla-g/

  • Definicja prawa Avogadra i wzór na objętość molową gazów
  • Warunki normalne
  • Zadania:

Zad.1. Zaznacz, które zdania są zgodne z prawdą.

a)Ciecze mają mniejszą gęstość niż gazy.
b) Na gęstość gazów ma wpływ temperatura i ciśnienie.
c) Gęstość gazów określa się dla tzw. warunków normalnych.
d) Warunki normalne to temperatura równa 0 stopni Celsjusza i ciśnienie wynoszące 960 hPa.

 

Zad. 2. 1 mol pierwiastka w stanie gazowym zajmuje w warunkach normalnych …….. dm3 i jest to tzw. objętość …………….. .
Prawo Avogadra mówi o tym, że gazy zajmujące jednakową objętość w określonych warunkach temperatury i ciśnienia zawierają …………….. liczbę cząsteczek .

 

Zad. 3 Oblicz, ile decymetrów sześciennych zajmuje w warunkach normalnych 1 mol tlenu. Skorzystaj z poniższych danych.
(Pamiętaj, że tlen jako gaz występuje w formie cząsteczkowej.)

TLEN CZĄSTECZKOWY W WARUNKACH NORMALNYCH MA GĘSTOŚĆ RÓWNĄ 1,4292 g/dm3.

 

Zad.4 Oblicz, ile decymetrów sześciennych w warunkach normalnych zajmują 84g tlenku węgla(II).

Zad.5. Oblicz, ile decymetrów sześciennych w warunkach normalnych zajmuje 7 moli azotu.