Wszystkie wpisy, których autorem jest egwozdz

Język HTML

Język HTML - informatyka kl. 1c/1d gr.1/2/3 – E. Gwóźdź 
21/22.04.2020

1. Podręcznik od str. 154

HTML to język hipertekstowego znakowania (Hypertext Markup Language), który jest ustanowioną przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C) specyfikacją, określającą postać dokumentów prezentowanych w Internecie.

Dokument HTML jest zwykłym plikiem tekstowym, w którym znajdują się polecenia HTML. Wynika stąd, że dokument taki można utworzyć za pomocą najprostszego edytora tekstów – jak Notatnik w Windows – ręcznie wpisując znaczniki. Ja osobiście polecam te przykładowe edytory tekstowe stron internetowych, których możemy używać w środowisku Windows za darmo:
  • kED
  • Notepad+, Notepad++

Polecenia języka HTML są zazwyczaj nazywane znacznikami (tagami). Są to specjalne ciągi znaków objętych nawiasami < >. Informują one przeglądarkę, jak wyświetlić stronę na ekranie. Znaczniki stosowane są najczęściej w parach, np. <html> </html>. Należy zwrócić uwagę na ukośnik, który odróżnia znacznik zamykający </title> od otwierającego <title>. Teoretycznie nie ma znaczenia, czy znaczniki zapisane są za pomocą małych czy dużych liter, bowiem są interpretowane w ten sam sposób. Jednak warto przyzwyczajać się od początku do małych liter, gdyż są one zalecane w rekomendacji W3C dotyczącej specyfikacji HTML 4.01, a w specyfikacji XHTML są wymagane. Większość znaczników może mieć przypisane odpowiednie parametry (atrybuty) określające ich szczególne cechy. Atrybuty definiowane są za pomocą pary: atrybut=”wartość” i są umieszczane w znaczniku otwierającym, np. <p style=”font-family: verdana;”>tekst wyświetlany </p> Wartości należy podawać w cudzysłowie.

Struktura dokumentu

Cały dokument powinien być objęty parą znaczników <html> </html>. Znaczniki te informują, że wszystko, co znajduje się pomiędzy nimi stanowi dokument HTML. Pierwszym elementem strony jest nagłówek, a jego ramy wyznacza para znaczników <head> </head>. Zawiera informacje istotne m. in. dla przeglądarki wyświetlającej stronę. Zawartość nagłówka nie jest wyświetlana na stronie internetowej.
W sekcji <head> można wstawić parametry, które uzupełniają informacje na temat dokumentu. Najczęściej są to informacje przydatne przeglądarkom lub słowa kluczowe, wykorzystywane (już coraz rzadziej) przez serwisy wyszukujące. Między znacznikami <head> i </head> powinno się znaleźć polecenie <title> </title> czyli tytuł, co nie oznacza wcale śródtytułu (nagłówka) na stronie, którą będzie widział oglądający ją w przeglądarce użytkownik. Zawarta między tymi znacznikami treść ukaże się w pasku tytułowym przeglądarki, a nie w dokumencie. Zalecane jest, aby długość tytułu nie przekraczała 40 znaków. Nie należy także używać w tytule samych wielkich liter, gdyż wiele przeglądarek zignoruje stronę ani wpisywać adresów internetowych. Ważne! polecenie title powinno być umieszczone zaraz za otwierającym znacznikiem head, jeszcze przed wszystkimi informacjami meta.

<head>
<title>Strona ucznia X</title>
</head>

Element head zawiera ogólne informacje na temat dokumentu, które są zamieszczane między innymi w znaczniku <meta>. Najczęściej są to informacje są wykorzystywane przez wyszukiwarki oraz przez przeglądarkę do wyświetlania w prawidłowy sposób naszego dokumentu (kodowanie dokumentu, język dokumentu, dołączane skrypty itp.).

Bardzo ważnym elementem jest informacja o kodowaniu dokumentu. Zalecane jest stosowanie strony kodowej UTF-8 (Unicode) i w przypadku tego standardu informacja o stronie kodowej ma następującą postać:

<head>
<meta charset=”UTF-8″>
</head>

Inne polecenia <meta> później!

Pozostałe informacje, wszystko to, co wyświetla się na stronie internetowej, czyli właściwa treść (ciało) dokumentu powinny być objęte znacznikami <body> </body>. Definiując ciało dokumentu możemy wstawić dodatkowo kilka informacji o stylach, które zadecydują o graficznym wyglądzie strony.

Ostateczna, standardowa struktura każdego dokumentu html powinna wyglądać tak:

<!doctype html>
<html>
<head>
<title>tytuł strony</title>
<meta charset=”UTF-8″>
</head>
<body>
właściwa treść (ciało) dokumentu. Tu wpisujemy tekst, wstawiamy obrazy, tabele, czyli wszystko to, co powinien zobaczyć użytkownik po opublikowaniu naszej strony.
</body>
</html>

Cały dokument należy zapisać z rozszerzeniem html lub htm. Nazwa tworzonego dokumentu może być dowolna, jednak po opublikowaniu na serwerze WWW domyślnie otwieraną stroną jest strona o nazwie index.html

2. Zobacz teraz jak to wygląda w praktyce: https://youtu.be/dVRvcxkH9Yc

3. Jako zadanie napisz taki dokument HTML w notatniku i wyślij na fizyka@skalna1.edu.pl

Tytuł strony <title> ma być : strona Tycjana (wstaw swoje)

w <body> wpisz: tu będzie piękna strona Tycjana Hroboka (wpisz swoje dane)

Pamiętaj o możliwości konsultacji!

Pamiętaj, aby odbierać wiadomości przez dziennik – to potwierdza Twoją frekwencję!

 

 

Reakcje jądrowe

Reakcje jądrowe - fizyka kl. 1c/1d – E. Gwóźdź
21-04-2020

Pierwszą reakcję jądrową przeprowadził Ernest Rutherford w 1919 r. – bombardował gazy cząsteczkami alfa, których źródłem był izotop polonu. Podczas eksperymentu z azotem zaobserwował, że na skutek takich zderzeń pojawiają się protony i śladowe ilości tlenu.

Definicja:
1. Reakcja jądrowa – proces przemiany jąder atomowych, wywołany oddziaływaniem jądra z cząstkami elementarnymi lub z innymi jądrami, którego wynikiem jest powstanie innych jąder i cząstek, np. rozszczepienie uranu.

Przebieg reakcji jądrowych zapisuje się w postaci równań, podobnie jak przebieg reakcji chemicznych. Po lewej stronie są jądra i cząstki wchodzące do reakcji jako substraty, po prawej zaś występują produkty reakcji.

2. Rozpad alfa

3. Rozpad beta

4. Promieniowanie gamma
Rozpad gamma jest procesem promieniotwórczym, polegającym na emisji wysokoenergetycznych kwantów promieniowania elektromagnetycznego, czyli fotonów. W procesie tym jądro atomu przechodzi ze stanu o wyższej energii (stanu wzbudzonego) do stanu o energii niższej, np. stanu podstawowego. Rozpad γ nie zmienia położenia pierwiastka w układzie okresowym, gdyż nie ulega tu zmianie liczba atomowa. Przemiana γ jest z reguły spowodowana zachodzącymi wcześniej reakcjami rozpadów α i β, w wyniku których może powstać jądro w stanie wzbudzonym.

Przeczytaj temat z podręcznika i zrób notatkę do zeszytu i odpowiedz na pytania.

Pytania:

1) Pierwszą reakcję jądrową przeprowadził Rutherford. W którym roku to było?

2) Jak zmieni się liczba atomowa Z i masowa A jądra izotopu w wyniku emisji jednej cząstki α i jednej cząstki β ?

3) Jaki to typ rozpadu Th-232 w Ra-228?

 

Praca mechaniczna

Praca mechaniczna - fizyka kl. 1a/1b – E. Gwóźdź
21.04.2020

Znaczenie słowa praca w języku potocznym nie pokrywa się z jego znaczeniem w języku fizyki.

Praca mechaniczna jest wykonywana wtedy, gdy pod działaniem siły ciało jest przesuwane na pewną odległość.

Praca jest większa, gdy wykonuje ją większa siła lub gdy przesunięcie (droga) jest
większe.

Wzór na pracę (w najprostszym przypadku, gdy kierunek działania siły jest zgodny z kierunkiem ruchu) :

Jednostką pracy w układzie SI jest J (dżul):

1 J = 1 N1 m

(1 dżul=1 niuton1 metr),

co oznacza, że jeden dżul jest to praca wykonana siłą jednego niutona na drodze jednego metra, przy czym siła ta działa w kierunku przesuwania ciała.

Przykład 1:

Jaką pracę wykona uczeń X przesuwając po podłodze ruchem jednostajnym drewnianą skrzynię na odległość s=20 m? Siła tarcia, którą musi pokonać uczeń ma wartość F=240N.

Dane:

s=20m

F=240N

Rozwiązanie:

W=F*s

W=240N*20m

W=4800J

Odp: Uczeń wykonał pracę 4800J.

Przykład 2:

Jaką pracę wykonuje nauczyciel naciskając ścianę siła o wartości 50N w czasie 5 sekund?

Odp.: Nauczyciel wykonuje pracę zerową, ponieważ ściana nie ulega przesunięciu.

Zadanie 1: Przeczytaj temat z podręcznika i zrób notatkę.

Zadanie 2: Uczennica Y wykonała pracę 2,5kJ przesuwając szafę po podłodze ruchem jednostajnym na odległość 12,5m. Jaką wartość miała siła tarcia, którą musiała pokonać uczennica Y?

Prześlij zdjęcie zeszytu!

Promieniowanie jądrowe – wykrywanie i jego dawki

Promieniowanie jądrowe - wykrywanie i jego dawki - fizyka kl. 1c/1d – 
E. Gwóźdź 07-04-2020

Wykrywanie promieniowania jądrowego

Promieniowanie jądrowe każdego rodzaju – alfa, beta, gamma – jest promieniowaniem jonizującym. Promieniowanie nazywamy jonizującym wtedy, gdy ma wystarczająco dużo energii, aby częściowo pozbawić atomy elektronów, pozostawiając naładowane cząstki – jony. Jest ono szczególnie niebezpieczne dla zdrowia. Może być wykrywane za pomocą licznika Geigera – Müllera. Urządzenie to jest bardzo czułe, umożliwia wykrywanie i liczenie cząstek dzięki jonizacji gazu wywołanej przejściem promieniowania.

Jak działa miernik promieniowania radioaktywnego?

Czytaj dalej Promieniowanie jądrowe – wykrywanie i jego dawki

Prawa Keplera

Prawa Keplera - fizyka kl. 1a/1b – E. Gwóźdź
07.04.2020

Johannes Kepler wnikliwie przeanalizował dane dotyczące ruchu planet uzyskane przez Tychona de Brahe. Na tej podstawie wykazał, że planety poruszają się według określonych praw zgodnych z teorią Kopernika; prawa te umożliwiły Newtonowi odkrycie prawa powszechnego ciążenia. Kepler stwierdził że ruchem planet rządzą trzy proste prawa (prawa Keplera stosują się również do ruchu satelitów okrążających dowolną planetę).

Trzecie prawo Keplera

Sześciany wielkich półosi orbit jakichkolwiek dwóch planet mają się tak do siebie, jak kwadraty ich okresów obiegu. W przypadku orbit kołowych (okrąg jest szczególnym przypadkiem elipsy):

Trzecie prawo Keplera – przykład

Mars obiega Słońce w czasie około TM = 1,88 lat ziemskich. Oblicz średnią odległość Marsa od Słońca, wiedząc że Ziemię dzieli od Słońca średnio RZ = 150 mln km.

Zadanie: Przeczytaj temat z podręcznika i zrób notatkę.

Grafika wektorowa w Inkscape

Grafika wektorowa w Inkscape - informatyka p. rozszerzony kl. 1a gr.1 – E. Gwóźdź 3.04.2020

Otwórz podręcznik 17.4 (od str. 261)

1. Zainstaluj  Inkscape ze strony https://inkscape.org/

Nie wiesz jak? Obejrzyj film lub napisz do mnie!

2. Zapoznaj się z oknem programu (str. 262 – 263) i opcjami przybornika

Masz problem cokolwiek narysować, zmienić kształt, obrócić lub zmienić kolor?

Obejrzyj film lub napisz do mnie!

3. Jako zadanie wykonaj dowolny „freestyle” i wyślij do mnie w formacie .png lub .jpg (nie .svg!)

Adres skalna1@poczta.fm

Pamiętaj, aby odbierać wiadomości przez dziennik – to potwierdza Twoją frekwencję!

 

 

Powtórzenie materiału – Pole grawitacyjne

Powtórzenie materiału  - Pole grawitacyjne - fizyka rozszerzona kl. 3a/3b – E. Gwóźdź
czwartek 2.04.2020 / piątek 3.04.2020

1. Podręcznik cz. 1

2. Zeszyt przedmiotowy z 2 klasy.

3. W razie konieczności – epodrecznik lub np.  http://ilf.fizyka.pw.edu.pl/podrecznik/2/5/6?type=accessible

4. Zadania

(z1) Oblicz średnią wartość przyspieszenia, które uzyskuje Ziemia w  wyniku oddziaływania grawitacyjnego ze Słońcem. Odległość Ziemi od Słońca to 149,6 mln km.

(z2) Ile razy wartość siły grawitacji działającej na ciało znajdujące się na wysokości h=2R nad powierzchni Ziemi jest mniejsza od wartości siły grawitacji, działającej na to ciało na powierzchni Ziemi?

(z3) Gdzie znajduje się punkt, w którym należałoby umieścić ciało, aby siły przyciągania pochodzące od Ziemi i Księżyca wzajemnie się równoważyły? Odległość środka Księżyca od środka Ziemi 3,84*10^8, a masa Księżyca stanowi 1/81 masy Ziemi.

(z4) W pobliżu powierzchni Ziemi na ciało o masie 1kg działa siła ciężkości 10N. Jaki promień musiałaby mieć kula ołowiana, aby na jej powierzchni na ciało o masie 1kg działała siła o takiej samej wartości? Gęstość ołowiu 11300 kg/m^3.

(z5) Znając promień orbity Księżyca, masę Ziemi i stałą grawitacji znajdź wyrażenie na szybkość kątową Księżyca w jego ruchu wokół Ziemi.

(z6) Oblicz, o ile wzrośnie energia kinetyczna meteorytu o masie 100kg podczas zbliżania się do Ziemi z odległości 500km do odległości 300km od jej powierzchni. Przyjmij GMz=4*10^14Nm^2/kg.

5. Zadania do wykonania

Termin: 4-04-2020 godz. 23.59

Kontakt skalna1@poczta.fm, FB lub wybrany komunikator na żywo.

 

 

 

 

 

Opracowywanie grafiki rastrowej

Opracowywanie grafiki rastrowej - informatyka kl. 1c / 1d gr.1/2/3 – E. Gwóźdź
31.03/01.04.2020

Proszę zainstalować program GIMP

UWAGA: polecam wersję starszą, gdyż podręcznik i inne pomoce taką wersję głównie używają. Wersja najnowsza 2.10 ma inny interfejs i może być problem, ale nie musi! Ja w WAS wierzę!

Tu do pobrania wersja 2.8 – polecam!

1. Zapoznaj się z treścią pliku part1_logo, a następnie prześlij plik Twojego okrągłego logo!

2. Zapoznaj się z treścią pliku part2_wycinanie, a następnie pobierz plik zad_drugie.xcf Zaznacz owalnie tę część grafiki na której są żagle i prześlij nowy plik Twojej owalnej grafiki.

Zadania wyślij na adres skalna1@poczta.fm

Pamiętaj o możliwości konsultacji!

Pamiętaj, aby odbierać wiadomości przez dziennik – to potwierdza Twoją frekwencję!

 

 

Promieniowanie jądrowe

Promieniowanie jądrowe - fizyka kl. 1c/1d – E. Gwóźdź
31-03-2020

A. Podręcznik – temat 17

B. E-podręcznik https://epodreczniki.pl/a/promieniowanie-jadrowe—i/DKUi7Boju

Intensywne prace nad zjawiskiem promieniotwórczości rozpoczęto pod koniec XIX wieku. Pionierem w tej dziedzinie był Antoine Henri Becquerel, którego zafascynowało odkrycie promieniowania rentgenowskiego (1896 rok). Przedmiotem badań naukowca były sole uranu. Zaobserwował, że emitują one światło jasnozielone oraz jeszcze inny rodzaj energii. To właśnie od nazwiska tego naukowca nazwano jednostkę promieniotwórczości – 1 Bq, czyli Bekerel.

Badaniem zjawiska promieniotwórczości zajmował się także Rutherford oraz Piotr Curie wraz ze swoją żoną, Marią Skłodowską-Curie. Wkrótce badaczka stała się mózgiem badań nad promieniotwórczością naturalną. Sam termin „promieniotwórczość” został zresztą zaproponowany właśnie przez nią. W 1903 roku zespół Rutherforda i małżeństwa Curie został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości. Na przełomie dekady, między 1919 a 1929 rokiem, doszło do przełomowych odkryć: przeprowadzenia pierwszej reakcji jądrowej, rozpoznania i zdefiniowania neutronu, a także do odkrycia promieniotwórczości sztucznej.

Notatka do zeszytu:

1. Promieniotwórczość naturalna jest to samorzutny rozpad (rozszczepienie) jąder atomów niektórych pierwiastków, które nazywamy pierwiastkami promieniotwórczymi.
Izotopy niektórych pierwiastków nie są trwałe i ich jądra same rozpadają się na mniejsze części. Uwalnia się wtedy energia w postaci niewidzialnego promieniowania alfa, beta, gamma.

2. Promieniowanie alfa – jest strumieniem cząstek alfa, które są jądrami helu. Cząstka alfa składa się z dwóch protonów i dwóch neutronów. Ma ładunek dodatni i jest identyczna z jądrem atomu izotopu 4He.

Promieniowanie alfa jest bardzo silnie pochłaniane przez materię. Nawet kilka centymetrów powietrza stanowi całkowitą osłonę przed tym promieniowaniem. Podobnie kartka czy naskórek pochłaniają całkowicie promienie alfa. Jednak spożywanie pokarmów lub wdychanie powietrza zawierającego substancje wytwarzające promieniowanie alfa może być szkodliwe a nawet zabójcze.

3. Promieniowanie beta (promieniowanie β) – powstaje podczas rozpadu β, jest ono strumieniem elektronów poruszających się z prędkością porównywalną z prędkością światła w próżni. Promieniowanie to jest silnie pochłaniane przez materię.

Promieniowanie beta jest bardziej przenikliwe niż promieniowanie alfa o porównywalnej energii!

4. Promieniowanie gamma – wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego. Za promieniowanie gamma uznaje się promieniowanie o energii kwantu większej od 50 keV.

Promieniowanie gamma, w odróżnieniu od cząstek alfa i beta nie ma „zasięgu maksymalnego” w żadnym materiale. Stosowana osłona zgodnie z prawem pochłaniania osłabia wiązkę tym bardziej im jest grubsza. Tak materiały lekkie jak i ciężkie są w stanie zapewnić daną krotność osłabienia, różnić się będą jednak grubością. Dla przykładu, aby uzyskać 100-krotne osłabienie wiązki promieniowania gamma irydu-192 należy przygotować osłonę z betonu o grubości 32 cm albo osłonę z żelaza o grubości 9 cm albo z ołowiu o grubości 2,8 cm. Typowymi materiałami osłonowymi są ołów, uran zubożony, stal, beton.

 

5. Zadanie domowe: str. 155/ zad.1,2,3,4

Kontakt: skalna1@poczta.fm