Dzienne archiwum: 19 kwietnia, 2020

Język polski GC 3b

20-24.04.2020r. Język polski – wskazówki do pracy dla klasy 3b – Gabriela Czogała

Klasa  3b

Tematy  na cały tydzień

 1. Poezja o rzeczywistości komunizmu
 2. Wielka sprawa człowieka… Homilia Jana Pawła II.
 3. On patrzy… Poezja jako komentarz do współczesności.

Polecenia i notatka do tematu 1

Notatka.

– omówienie wizerunku PRL-u w świetle obrazu wykreowanego przez propagandę oraz faktów historycznych z lat 60. i 70. XX w: : sprawujący władzę fałszowali obraz rzeczywistości za pomocą środków masowego przekazu (świadomie manipulowali obywatelami, wykorzystując kulturę popularną, sztuka masowa stała się narzędziem fałszowania rzeczywistości itd.)

-Nowa Fala jako zjawisko generacyjne: twórcy urodzeni w latach 40. XX w. (po wojnie); debiutowali w 2. połowie lat 60. XX w.;  związani z dużymi ośrodkami akademickimi (Poznaniem, Warszawą i Krakowem);  pierwsze pokolenie pozbawione „świadomości wojennej” (brak wspomnień wojennych/okupacyjnych jako elementu charakterystycznego dla tożsamości generacji wyraźnie został zaznaczony w pokoleniowym wierszu E. Lipskiej My); wstrząsem pokoleniowym okazały się wydarzenia z 1968 r. (praska wiosna, kampania antysemicka w Polsce, brutalnie stłumione manifestacje studenckie itd.).

-zapoznajcie się z sylwetką  twórczą  S. Barańczaka

-Interpretacja wiersza S. Barańczaka Co jest grane  : autor wykorzystał przewrotny sens frazeologizmu „co jest grane” ; w pierwszej części utworu frazeologizm został potraktowany dosłownie: „co jest grane” = „jaka muzyka jest puszczana w radiu i telewizji”, w drugiej zaś – zgodnie ze swym metaforycznym znaczeniem: „co jest grane” = „co się dzieje?”, „o co chodzi”.

Prawda o PRL-u:

– rzeczywistość jest fałszywa (zakłamana);

– media utrudniają poznanie rzeczywistości;

– władza jest anonimowa (ukrywa się przed obywatelami);

– władza kontroluje media; – władza manipuluje obywatelami za pomocą mediów;

– władza niszczy obywateli (tracą głos, tracą głowę);

– władza sprawia, że obywatele zapominają, w jakiej rzeczywistości żyją; zapominają, co jest właściwie grane (fałsz staje się prawdą)

 

Polecenia do tematu 2

przeczytaj wprowadzenie do lektury ze str.314

– przeczytajcie  Homilię Jana Pawła II ze str.315

-napiszcie definicję homilii -str.314 i wykonajcie polec.7 ze str.318

Więcej informacji – polecenia i materiały – udostępnię przez dziennik elektroniczny

Polecenia i notatka  do tematu 3

-z gromadźcie podstawowe  informacje  na temat specyfiki poezji  W. Szymborskiej z dowolnego

źródła

-przeczytajcie jej utwory ze str.345-347

Notatka do lekcji.

Terrorysta, on patrzy

określenie typu liryki  (kreacja podmiotu lirycznego): liryka roli („ja” liryczne wchodzi w rolę terrorysty

-opis sytuacji, w jakiej zostali ukazani ludzie: sytuacja zagrożenia zamachem terrorystycznym

-charakterystyka ludzi i otaczającej ich rzeczywistości: anonimowi mieszkańcy jakiegoś miasta; zwykli, przeciętni ludzie; różnią się pod względem fizycznym; obserwowani przez terrorystę; zajęci własnymi sprawami; nieświadomi zagrożenia; potencjalne ofiary zamachu; ich losem rządzi przypadek; ukazani w sytuacji ostatecznej

-kontekst interpretacyjny:  kontekst polityczny: zjawisko terroryzmu w cywilizacji współczesnej

sposób konstruowania obrazu poetyckiego: kompozycja oparta na odliczaniu upływającego czasu do eksplozji; język jako element kreacji bohatera (terrorysty);  kolokwializacja (np. prosta składnia, duża frekwencja zaimków, powtórzenia, potoczna frazeologia)

Zajęcia  z wychowawcą

Temat: Moje plany, marzenia i nadzieje związane z nowym etapem w życiu.

Więcej informacji  udostępnię przez dziennik elektroniczny

 

Język polski GC 2b

20-24.04.2020r. Język polski – wskazówki do pracy dla klasy 2b – Gabriela Czogała

Klasa  2b

Tematy  na cały tydzień

 1. Zatopion w szum, krzak dzikiej róży… Symbolizm w poezji młodopolskiej.
 2. O szyby deszcz dzwoni… Sposoby tworzenia nastroju w wierszu młodopolskim i współczesnym (temat dwugodzinny)

Zaczynamy – zgodnie z planem-omawiać ,,Wesele” S.  Wyspiańskiego.

 1. Geneza ,,Wesela” S. Wyspiańskiego (temat dwugodzinny)..

Polecenia do tematu 1

wyjaśnijcie pisemnie pojęcie symbolizmu: podręcznik str.94

– napiszcie, czym jest symbol ( str.94,95)

– wykonajcie pisemnie polec.3,4 ze str.97

Polecenia i notatki do tematu 2(temat dwugodzinny)

zapoznajcie się  z notą biograficzną poświęconą autorowi (podręcznik, s. 112), zwracając uwagę na ewolucję twórczości poety (dekadentyzm / nietzscheanizm / franciszkanizm → klasycyzm → nowatorstwo formalne w kontekście uniwersalnych idei humanistycznych – L.Staff  „poetą czterech epok”

Krótka notatka jako wprowadzenie do lekcji.

Pejzaż mentalny stanowi jeden z zasadniczych sposobów mówienia o uczuciach w literaturze modernistycznej. Opis krajobrazu staje się w utworze ekwiwalentem nastroju, emocji czy ukrytych w podświadomości myśli. Pisarze przełomu XIX i XX wieku ze szczególnym upodobaniem posługiwali się obrazami lasu, parku, łąki, pola czy rozmaitych typów zbiorników wodnych, aby wyrazić uczucia. Pejzaż w ujęciu takim ma zasugerować „aurę nastrojową”, ma być swoistym równoważnikiem tego, co ukryte we wnętrzu człowieka.

– odczytajcie wiersz  Staffa ( str.112)w kontekście poetyki impresjonistycznej. Po zapoznaniu się z tekstem  uzupełnijcie notatkę dot. cech  impresjonizmu w wierszu Staffa:

 • barwność widzenia : przykłady z tekstu…………………
 • podmiotowość : …………………………………………
 • muzyczność : instrumentacja głoskowa, …………………………………..

 

-wykonajcie  pisemnie polecenia: 1,2,3,4,5 str.113

–  zad. domowe: polec.1 ze str.43

Polecenia do tematu 3 (temat dwugodzinny)

–  przeczytaj wprowadzenie do lekcji  str.116 ,,Wyspiański-artysta wszechstronny”

–  przeczytaj i napisz krótką biografię Wyspiańskiego korzystając z dowolnego źródła. Wyróżnij w niej różne  dziedziny działalności artysty.

–  napisz, jaka była geneza ,,Wesela” str.118,119

– aby scharakteryzować rodowód postaci utworu przeczytaj ,,Miniprzewodnik. Plotka o ,,Weselu” z podręcznika ze str.122. Wypisz bohaterów utworu oraz odpowiadające im postaci realistyczne ( autentyczne), np. Gospodarz- Włodzimierz Tetmajer. Krótko scharakteryzuj każdą  postać autentyczną. Notatka może mieć formę tabeli.

– przeczytaj didaskalia (,,Dekoracje”) do utworu i opisz wnętrze bronowickiej chaty

Klasa  3b

Język polski GC 2a

20-24.04.2020r. Język polski – wskazówki do pracy dla klasy 2a – Gabriela Czogała

Klasa 2a ( poziom rozszerzony)

Tematy  na cały tydzień

 1. Brzydota w poezji i sztuce( temat dwugodzinny)
 2. Pańskiego gniewu dzień. Ekspresjonizm w poezji i malarstwie (temat dwugodzinny)

 

Polecenia /notatki do tematu 1 ( temat dwugodzinny)

Notatka do lekcji.

1.Wprowadzenie –  przedstawienie postaci Ch.  Baudelaire’a  oraz omówienie przełomowego znaczenia jego twórczości literackiej na tle europejskim

– uważany za „prekursora poezji symbolicznej” (ale i „ostatniego romantyka”, „patrona modernistów”)

– w latach 40. XIX w. zbliża się do artystów, którzy przez krytykę uznawani są za prekursorów sztuki awangardowej (np.: G. Courbet, G. Flaubert i in.),

– poète maudit ‘poeta przeklęty’ (kontrowersyjne zachowanie prowokujące opinię publiczną, np.: konflikt z rodziną, rozpusta, narkotyki, alkoholizm, prowokacyjność dzieł literackich doprowadziły w konsekwencji do procesów sądowych), – zbiór ,,Kwiaty zła” kształtował się w latach 40. XIX w. (1. wydanie w 1857 r., 1. wydanie w Polsce – 1894r.)

– ostentacyjne zerwanie z romantycznym stylem pisania (obsesyjne tematy twórczości Baudelaire’a to: spleen, śmierć, wino, rozmaite aspekty miłości, obrazki paryskie),

–,, Kwiaty zła” zostały uznane za „biblię” dekadentyzmu (Baudelaire jasno sformułował program negacji postępu, wyraził niewiarę w siebie, romantyczne mal du siècle)

 1. Interpretacja tytułu zbiorku poezji: tytuł zderza ze sobą dwie sprzeczności: „kwiaty” ewokują takie wartości jak piękno, delikatność; „zło” przywołuje wartości odmienne.
 2. Określenie problematyki utworu , sytuacji lirycznej oraz charakterystyka adresatki wiersza:

-tematyka miłosna / erotyk – refleksja egzystencjalna nad marnością ludzkiego losu;

– czas: upalny letni poranek;  przestrzeń: polna ścieżka; sytuacja: spacer zakochanych, obserwacja rozkładającego się ciała kobiety

– ukazanie kobiety jako formy doskonałej pod względem cielesnym (królowa wdzięków), nagromadzenie metafor idealizujących kobietę (np.: gwiazda, słońce, anioł, królowa), słownictwo podkreślające wyjątkowość kobiety (por. epitet jedyna)  –  kategoria piękna

– słownictwo z zakresu fizjologii / opisujące różne stadia rozpadu materii biologicznej;  słownictwo negatywnie nacechowane pod względem emocjonalnym; epitety negatywnie wartościujące, słownictwo ukazujące rozmaite aspekty rozkładu (smród) – kategoria brzydoty, która zostaje ukazana jako coś fascynującego od strony estetycznej( np. ścierwo = dzieło Natury, padlina jako jedna z form istnienia dzieła Natury) ,szkielet przepysznej budowy, ,,brzęczała na tym zgniłym brzuchu much orkiestra ( ciało trupa jako scena), ,,wszystko się […] jak fala wznosiło ( rozkład ciała ludzkiego jako coś wzniosłego)

 1. Funkcje brzydoty w utworze:

– poetyka skandalu (brzydota jako element prowokacji artystycznej wymierzonej w gusta mieszczańskiego odbiorcy);

– brzydota jako jeden z elementów ludzkiej egzystencji;

– fascynacja brzydotą (tym, co zostało zmarginalizowane przez dotychczasową sztukę); zaś piękno jest zjawiskiem iluzorycznym, ulotnym, nietrwałym, tymczasowym i  podlega procesowi degradacji / jest skazane na zagładę)

Zadanie domowe: polec.1  str.101

Polecenia do tematu 2 (temat dwugodzinny)

– przeczytaj wprowadzenie do utworu str.136

– wyjaśnij pisemnie pojęcie ekspresjonizmu, wypisz jego cechy

– po przeczytaniu utworu -wykonaj pisemnie polecenia 1,2,5,8,10 str.140

– zobacz obraz E. Muncha ,,Krzyk”( podręcznik str.142) i wykonaj pisemnie poplec.1,2,3,4,5 ze str.143

 

Klasa 2a (poziom podstawowy)

Tematy na cały tydzień

 1. Polski my naród… Różne ujęcia sprawy narodowej w XIX i XX wieku „(temat dwugodzinny)

Zaczynamy – zgodnie z planem-omawiać ,,Wesele” S.  Wyspiańskiego.

 1. Geneza ,,Wesela” S. Wyspiańskiego (temat dwugodzinny)

Polecenia / notatki do tematu 1

1.Przywołanie utworów literackich pełniących funkcję hymnu narodowego.:  np. Bogurodzica (tu: średniowieczna modlitwa pełniąca funkcję hymnu dynastycznego Jagiellonów); Hymn do miłości ojczyzny, I. Krasicki (tu: nowoczesny model patriotyzmu definiujący wspólnotę jako zbiorowość zamieszkującą określony teren, posługującą się tym samym językiem; patriotyzm jako poświęcenie życia dla ojczyzny; J. Wybicki, Pieśń Legionów Polskich we Włoszech (tu: żołnierska piosenka oficjalnie uznana za hymn w 1926 r., definiowanie polskości jako wartości tożsamej ze wspólnotą ludzi czujących się Polakami)

 1. Rozumienie pojęcia polskości / atrybuty polskości w .,,Rocie” M. Konopnickiej

– atrybutami polskości są: ziemia, mowa, tradycje (piastowskie), religia,; „Polska” jako nazwa etniczna;

– polskość manifestuje się przez: wierność tradycji przodków określającej tożsamość narodową Polaków, stawienie czoła postępującej germanizacji, traktowanie codziennego życia jako walki z wrogiem, gotowość do poświęcenia życia w walce, dumę narodową / rodową, nieustępliwość w walce itd.

– Niemiec jako wróg (przeciwnik w walce), jako „obcy” zagrażający polskiej tradycji, historii

– Bóg jako siła stojąca po stronie Polaków w sporze z Niemcami.

 

Polecenia do tematu 2 (temat dwugodzinny)

–  przeczytaj wprowadzenie do lekcji  str.116 ,,Wyspiański-artysta wszechstronny”

–  przeczytaj i napisz krótką biografię Wyspiańskiego korzystając z dowolnego źródła. Wyróżnij w niej różne  dziedziny działalności artysty.

–  napisz, jaka była geneza ,,Wesela” str.118,119

– aby scharakteryzować rodowód postaci utworu przeczytaj ,,Miniprzewodnik. Plotka o ,,Weselu” z podręcznika ze str.122. Wypisz bohaterów utworu oraz odpowiadające im postaci realistyczne ( autentyczne), np. Gospodarz- Włodzimierz Tetmajer. Krótko scharakteryzuj każdą  postać autentyczną. Notatka może mieć formę tabeli.

– przeczytaj didaskalia (,,Dekoracje”) do utworu i opisz wnętrze bronowickiej chaty

Język polski GC 1b

20-24.04.2020r. Język polski – wskazówki do pracy dla klasy 1 b – Gabriela Czogała

Klasa  1b

Tematy na cały tydzień

 1. Polska wieś arkadią.
 2. Bóg niewidzialny – psałterz Kochanowskiego.
 3. Wdzięczność i ufność w psalmach ( temat dwugodzinny)
 4. Poezja wobec straty – wprowadzenie do trenów.
 5. Stoicyzm zaprzeczony( temat dwugodzinny)

Polecenia do tematu 1

napiszcie, odwołując się do wstępu z podr. (str.75),,U źródeł tekstu”, co znaczy tytuł pieśni

– wyjaśnijcie pisemnie pojęcie: Arkadia/arkadia

wykonajcie pisemnie ćw. 1,2,9 z podr. str.78

Polecenia do tematu 2

napiszcie, odwołując się do wstępu z podr. (str.92) co znaczy tytuł zbioru

wykonajcie pisemnie ćw.1,2,3,7 ze str.93

Polecenia / notatki do tematu 3 ( temat dwugodzinny)

Podaję opracowanie/notatkę  Psalmu  91( str.96)

W Psalmie 91 spotykamy przede wszystkim paralelizmy, które A. Świderkówna określa jako syntetyczne. W strofach: pierwszej, drugiej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej i ósmej każda kolejna linijka tekstu rozwija stwierdzenie, ideę wypowiedzianą w początkowym wersie ( lub dwóch począt-kowych wersach). Przykładowo, w rozpoczynającej wiersz strofie artysta kreuje obraz człowieka, który się w opiekę odda Panu swemu / A całem sercem prawie ufa Jemu. Zatem drugi wers doprecyzowuje i rozwija treść zawartą w pierwszej linijce psalmu, dzięki temu obraz człowieka wierzącego staje się pełniejszy. W strofie siódmej kolejne wersy budują poczucie pewności, potęgi osoby wierzącej Bogu i w Boga.

Głównymi cechami Boga są: niczym nieograniczona potęga oraz dobroć i opiekuńczość wobec wyznawców. Stwórca jest wrażliwy na to, co spotyka wiernych mu ludzi, słyszy ich błagania, odznacza się łaskawością, błogoslawi swym czcicielom przez całe życie, przychodzi z pomocą.

– przeczytajcie Psalm 47

wykonajcie pisemnie ćw. 1,2,7  z podr. str.95

Polecenia do tematu 4

-przeczytajcie wstęp do lekcji ze str.100 ( podręcznik)

-napiszcie: definicję trenu, kontekst literacki, kontekst filozoficzny

– zdefiniujcie kryzys światopoglądowy ( str.102)

wykonajcie pisemnie ćw. 1,2,4.7,9 z podr. str.102

Polecenia / notatki do tematu 5 ( temat dwugodzinny)

Notatka do lekcji

W pieśniach  J. Kochanowskiego ([Nie porzucaj nadzieje…], [Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony…], Pieśń o cnocie, Pieśń o dobrej sławie, Pieśń o spustoszeniu Podola pojawiają  się wartości niezbędne dla osiągnięcia pełni człowieczeństwa. Są to: czyste sumienie, godność ludzka, Bóg, wiara chrześcijańska, przyjaźń, dobra zabawa, twórczość, miłość, dobra sława, cnota, dobro ogółu, aktywne życie.

Stoicka recepta na szczęście zakładała, że najważniejszą wartością w życiu człowieka jest cnota rozumiana jako dążenie do wewnętrznej doskonałości. Aby osiągnąć stan apatii, trzeba wyzbyć się namiętności, przyjąć postawę obojętności wobec świata, zachować zawsze równowagę emocjonalną niezmąconą przesadną radością ani nadmiernym smutkiem. Pożądany jest też umiar w korzystaniu z uciech życia, aby maksymalnie uniezależnić się od zrządzeń Fortuny. Człowiek powinien żyć w zgodzie z własną naturą, a ponieważ rozum stanowi o istocie człowieka, to należy kierować się rozumem. Pogodę ducha zdobędzie się także poprzez wyzbycie się lęku przed śmiercią wobec niemożności wpływu na swój los.

Trenie XI  oraz XVI  poeta polemizuje  z programem życiowym przedstawianym w pieśniach.  Odrzuca stoicką  apatię  jako nieludzką, anielską, abstrakcyjną teorię nieznajdującą  potwierdzenia w praktyce, ironiczne ją komentuje. Postrzega  rozum i serce jako dwie  równoprawne sfery  w człowieku. Nastąpił tu  kryzys renesansowego optymizmu (życie ludzkie jest błądzeniem, a świat nie jest logiczny. Wcześniejsze przekonanie o wyjątkowości poety legło gruzach, w obliczu traumatycznego przeżycia filozof reaguje tak samo jak zwykły człowiek – motyw schodów, drabiny. Buntuje się przeciw autorytetom (klęska nauk Cycerona). Dostrzegamy  dramat ojca, ale przede wszystkim filozofa od wielu lat doskonalącego się w cnocie, budującego wizję świata.

wykonajcie pisemnie ćw. 3,7,12 z podr. str.104,105